ВІТАЄМО ВАС НА СТОРІНЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Наукове товариство студентів та молодих вчених (НТСМВ) є союзом студентів, аспірантів, молодих вчених факультетів та інститутів, що сприяє заохоченню до наукової діяльності молоді та розвитку науки в ХНУ. Діяльність НТСМВ здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Статуту ХНУ та цього Положення про НТСМВ.

Метою діяльності НТCМВ є координація і всебічне сприяння науково-дослідницькій, винахідницькій та творчій діяльності молоді в ХНУ. Гармонізація навчання та науково-дослідницької роботи на факультетах, заохочення до наукової діяльності молодих вчених, популяризація інноваційної діяльності в молодіжному середовищі.

Основні завдання НТСМВ:

  • Виховання гармонійно розвиненої особистості молодого вченого, розкриття творчих здібностей студентів у різноманітних напрямках наукової діяльності;
  • Координація та здійснення науково-дослідної та науково-практичної діяльності шляхом залучення студентів і молодих вчених на добровільних засадах до самостійної та колективної науково-дослідної роботи із запрошенням до співпраці професорсько-викладацького складу університету.
  • Залучення обдарованої молоді до активної участі у науково-дослідній діяльності, популяризація в молодіжному середовищі досягнень науки і техніки, посилення наукового аспекту в підготовці майбутніх фахівців.
  • Консультаційна допомога у підготовці публікацій у фахових, науково-практичних видання, тез доповідей на конференціях в Україні та закордоном.
  • Сприяння в організації та проведенні тематичних олімпіад, семінарів, наукових конференцій, круглих столів та інших наукових заходів в ХНУ.
  • Інформування про проведення наукових заходів (конференцій, конкурсів, семінарів тощо), що проводяться в Україні та закордоном.
  • Сприяння участі молодих науковців університету в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, академічних програмах, конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій для молодих вчених, аспірантів і студентів.
  • Представлення кандидатів та подання пропозицій до Вченої Ради університету, ректорату та інститутів на отримання стипендій, грандів і премій для молодих вчених.
  • Проведення конкурсів та інших заохочувальних заходів серед студентів, аспірантів, молодих вчених ХНУ, які досягли помітних успіхів у науково-дослідній роботі.
  • Узагальнення і поширення досвіду організації наукової роботи серед студентів, аспірантів молодих вчених університету; висвітлення результатів діяльності НТСМВ на сайті ХНУ.

НТСМВ співпрацює з керівництвом університету, факультетів та кафедр, науково-дослідної частини, відділом аспірантури і докторантури, органами студентського самоврядування, установами, підприємствами та організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання в Україні та за кордоном.

Запрошуємо вас до співпраці